UWAGA: W dniu 07.10.2019 r. uległa zmianie treść ogłoszenia w pkt 1 i pkt 2 oraz termin składania ofert.

 

Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  w Krasnymstawie ul. Okrzei 15 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020.

Informacje do sporządzenia oferty można uzyskać w siedzibie Spółki, drogą pocztową lub na stronie internetowej – www.tbskrasnystaw.pl

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019,  2020”

w siedzibie Zarządu TBS  Sp. z o.o. w Krasnymstawie ul. Okrzei 15, pokój Nr 1 (sekretariat),

do dnia 22 października 2019 r. do godz. 15:00.

Bliższe informacje –  tel. (82) 576 31 40 wew. 25.

 

Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza uprawione podmioty, do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka  z o.o. w Krasnymstawie, za rok obrotowy 2019 oraz za rok obrotowy 2020 wraz z wydaniem sprawozdania  z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółki za każdy rok objęty badaniem.

 

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

1. Badanie powinno być przeprowadzone zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.),  ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ( Dz. U. z 2019r. poz 1421 ze zm.) oraz Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów.

2. Efektem pracy biegłego ma być złożenie w terminie do 30 kwietnia 2020 r. za rok 2019 i do 30 kwietnia 2021 r. za rok 2020, niżej wymienionych dokumentów:

a)sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy w trzech egzemplarzach,

b)informacji uzupełniającej sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta w trzech egzemplarzach.

3. Oferta powinna zawierać:

a)aktualne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta;

b)referencje w zakresie przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych;

c)harmonogram i termin badania sprawozdania finansowego;

d)wynagrodzenie za wykonanie usługi;

e)oświadczenie o:

- niezależności podmiotu uprawnionego i biegłych rewidentów w stosunku do badanej jednostki,

- gotowości do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, której przedmiotem jest ocena sprawozdania finansowego.

Wykonawca zobowiązany będzie w razie potrzeby do złożenia stosownych wyjaśnień i udzielania wszelkich informacji przed Radą Nadzorczą i Zgromadzeniem Wspólników zatwierdzających sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 i rok 2020.

 

Wybór oferty nastąpi do dnia 15 listopada 2019 r. w siedzibie Spółki, ul. Okrzei 15 (II piętro).

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo wyboru oferty jak również odrzucenia ofert bez podania przyczyny.