Wszczęcie postępowania

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postępowań.

Data: 19.06.2019 r

NAZWA ZAMÓWIENIA:

"Odbudowa historycznego układu urbanistycznego w rejonie ulic: Mostowej, Czystej, Zamkowej i Kościuszki w Krasnymstawie, wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/628 na działkach ewid. 885, 886/2, 887/2 i 888. - dokończenie robót" - przetarg nr 4

DO POBRANIA:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik Nr 1.1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
 4. Załącznik Nr 1.2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
 5. Załącznik Nr 1.3 do SIWZ - Przedmiary robót
 6. Załącznik Nr 1.4 do SIWZ - Wykaz zmian i ograniczeń w realizacji dokumentacji projektowej
 7. Załącznik Nr 1.5 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych dotychczas robót
 8. Załącznik nr 1.6 - Wykaz materiałów budowlanych dostarczonych przez Zamawiającego
 9. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór oferty
 10. Załącznik Nr 3.1 do SIWZ - Oświadczenie - warunki udziału
 11. Załącznik Nr 3.2 do SIWZ - Oświadczenie - podstawy wykluczenia
 12. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
 13. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa
 14. Załącznik Nr 6.1 do SIWZ - Wykaz robót
 15. Załącznik Nr 6.2 do SIWZ - Wykaz osób

Data: 04.07.2019 r

Informacja z sesji otwarcia ofert