• Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020

  UWAGA: W dniu 07.10.2019 r. uległa zmianie treść ogłoszenia w pkt 1  i pkt 2 oraz termin składania ofert.

   

  Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  w Krasnymstawie ul. Okrzei 15 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020.

   

  Informacje do sporządzenia oferty można uzyskać w siedzibie Spółki, drogą pocztową lub na stronie internetowej – www.tbskrasnystaw.pl

   

  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem

  „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019,  2020”

  w siedzibie Zarządu TBS  Sp. z o.o. w Krasnymstawie ul. Okrzei 15, pokój Nr 1 (sekretariat), 

  do dnia 22 października 2019 r. do godz. 15:00.

  Bliższe informacje –  tel. (82) 576 31 40 wew. 25.

   

  Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza uprawione podmioty, do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka  z o.o. w Krasnymstawie, za rok obrotowy 2019 oraz za rok obrotowy 2020 wraz z wydaniem sprawozdania  z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółki za każdy rok objęty badaniem.

  Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

  1. Badanie powinno być przeprowadzone zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.), i ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ( Dz. U. z 2019r. poz 1421 ze zm.)

  2. Efektem pracy biegłego ma być złożenie w terminie do 30 kwietnia 2020 r. za rok 2019 i do 30 kwietnia 2021 r. za rok 2020, niżej wymienionych dokumentów:

  a)sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy w trzech egzemplarzach,

  b)informacji uzupełniającej sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta w trzech egzemplarzach.

  3. Oferta powinna zawierać:

  a)aktualne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta;

  b)referencje w zakresie przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych;

  c)harmonogram i termin badania sprawozdania finansowego;

  d)wynagrodzenie za wykonanie usługi;

  e)oświadczenie o:

  - niezależności podmiotu uprawnionego i biegłych rewidentów w stosunku do badanej jednostki,

  - gotowości do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, której przedmiotem jest ocena sprawozdania finansowego.

   

  Wykonawca zobowiązany będzie w razie potrzeby do złożenia stosownych wyjaśnień i udzielania wszelkich informacji przed Radą Nadzorczą i Zgromadzeniem Wspólników zatwierdzających sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 i rok 2020.

   

  Wybór oferty nastąpi do dnia 15 listopada 2019 r. w siedzibie Spółki, ul. Okrzei 15 (II piętro).

  Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo wyboru oferty jak również odrzucenia ofert bez podania przyczyny.

   

   

   
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE - UNIEWAŻNIONY

   

  Data: 28.05.2019 r

  NAZWA ZAMÓWIENIA:

  "Odbudowa historycznego układu urbanistycznego w rejonie ulic: Mostowej, Czystej, Zamkowej i Kościuszki w Krasnymstawie, wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/628 na działkach ewid. 885, 886/2, 887/2 i 888. - dokończenie robót" Przetarg Nr 3 - UNIEWAŻNIONY - LINK

   
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem lokali użytkowych

   

   

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  ZARZĄDZENIE

  REGULAMIN PRZETARGU

   

   

Spółka z o.o. w Krasnymstawie

ul. Okrzei 15
22-300 Krasnystaw

biuro czynne:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 do 15.30


tel, fax +48 82 576 31 40

e-mail: biuro@tbskrasnystaw.pl

czytaj więcej