• Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

   
 • INFORMACJA

  W dniu 10.11.2017 r. ( piątek ) biuro Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. będzie nieczynne.

   
 • Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i 2018

  Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  w Krasnymstawie ul. Okrzei 15 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i 2018.

   

  Informacje do sporządzenia oferty można uzyskać w siedzibie Spółki, drogą pocztową lub na stronie internetowej – www.tbskrasnystaw.pl

   

  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem

  „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018”

  w siedzibie Zarządu TBS  Sp. z o.o. w Krasnymstawie ul. Okrzei 15, pokój Nr 1 (sekretariat), 

  do dnia 30 października 2017 r. do godz. 15:00.

  Bliższe informacje –  tel. (82) 576 31 40 wew. 25.

   

  Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  w Krasnymstawie zaprasza uprawione przedmioty, do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka  z o.o. w Krasnymstawie, za rok 2017 i rok 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem, o tym, czy sprawozdanie  finansowe jest prawidłowe, rzetelne i w sposób prawidłowy przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki.

   

  Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

  *    Badanie powinno być przeprowadzone zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), normami zawodowymi określonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

  *       Efektem pracy biegłego ma być złożenie w terminie do 10 maja 2018 r. za rok 2017 i do 10 maja 2019 r. za rok 2018, niżej wymienionych dokumentów:

                          a)      raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy,

                          b)      opinii biegłego o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz

                                 czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuacje majątkową i finansową,

                                 wynik finansowy oraz rentowność Spółki

                    *   Oferta powinna zawierać:

      a)   aktualne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta;

      b)   referencje w zakresie przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych ze szczególnym uwzględnieniem towarzystw budownictwa społecznego;

      c)   harmonogram i termin badania sprawozdania finansowego;

      d)  wynagrodzenie za wykonanie usługi;

      e)   oświadczenie o:

  -        niezależności podmiotu uprawnionego i biegłych rewidentów
  w stosunku do badanej jednostki,

  -        gotowości do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, której przedmiotem jest ocena sprawozdania finansowego.

   

  Wybór oferty nastąpi do dnia 10 listopada 2017 r. w siedzibie Spółki, ul. Okrzei 15 (II piętro).

  Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo wyboru oferty jak również odrzucenia ofert bez podania przyczyny.

   

   

   

Spółka z o.o. w Krasnymstawie

ul. Okrzei 15
22-300 Krasnystaw

biuro czynne:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 do 15.30


tel, fax +48 82 576 31 40

e-mail: biuro@tbskrasnystaw.pl

czytaj więcej